ИШТИРОКИ ВАЗИРИ МАОРИФ ВА ИЛМ ДАР ФОРУМИ СОЛОНАИ ШУРОИ ИҚТИСОДИЮ ИҶТИМОИИ СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАҲИД ОИД БА ИЛМ, ТЕХНОЛОГИЯ ВА ФАНОВАРӢ БАРОИ РАСИДАН БА ҲАДАФҲОИ РУШДИ УСТУВОР

Рӯзҳои 2-5-уми майи соли равон дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Ню-Йорки Штатҳои Муттаҳидаи Америка 8-умин Форуми Шурои иқтисодию иҷтимоӣ оид ба илм, технология ва фановарӣ барои расидан ба Ҳадафҳои рушди устувор баргузор гардида истодааст, ки дар он Ҷумҳурии Тоҷикистонро вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода, сардори раёсати маориф ва иттилооти Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Анвар Сафарзода, ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Аҳлиддин Ибодуллозода ва сардори раёсати муносибатҳои байналмилалии Вазорати моариф ва илм Фаррух Худойдодзода намояндагӣ доранд.
Форум таҳти унвони “Илм, технология ва фановарӣ барои шифоёбӣ аз бемории коронавирус (COVID-19) ва амалисозии нақша дар самти рушди устувор барои давраи то соли 2030 дар ҳамаи сатҳҳо” баргузор гардида, ҳадафи он муҳокима ва баррасии ҳамкориҳо дар соҳаи илм, технология, фановарӣ ва дастгирии расидан ба Ҳадафҳои рушди устувор мебошад.
Ёдовар мешавем, ки дар ин форум суханронии вазири маориф ва илм дар дар назар дошта шуда, ҳамчунин, вохӯрии ҳайати Тоҷикистон бо намояндагони созмону кишварҳои гуногун дар нақша аст.
Маркази матбуоти
Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон

УЧАСТИЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НА ЕЖЕГОДНОМ ФОРУМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАУКЕ, ТЕХНОЛОГИЯМ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
2-5 мая текущего года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Соединенных Штатов Америки проходит 8-й форум социально-экономического совета по науке, технологиям и инноваций для достижения Целей устойчивого развития, где Республику Таджикистан представляют министр образования и науки Рахим Саидзода, начальник управления образования и информации Исполнительного Аппарата Президента Республики Таджикистан Анвар Сафарзода, ректор Таджикского государственного педагогического университета им. Садриддина Айни Ахлиддин Ибодулозода и начальник управления международных отношений Министерства образования и науки Фаррух Худойдодзода.
Форум, организованный под названием «Наука, технологии и инновации для ускорения выздоровления от коронавирусной болезни (COVID-19) и полной реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года на всех уровнях», направлен на обсуждение и рассмотрение сотрудничества в области науки, технологий, инноваций и поддержки достижения Целей устойчивого развития.
Напомним, что на этом форуме планируется выступление министра образования и науки, а также встреча делегации Таджикистана с представителями различных организаций и стран.
Пресс-центр
Министерства образования и науки
Республики Таджикистан

PARTICIPATION OF THE MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE AT THE UNITED NATIONS SOCIO-ECONOMIC COUNCIL’S ANNUAL FORUM ON SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION TO ACHIEVE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
On May 2-5 this year, the 8th Forum of the Socio-Economic Council on Science, Technology and Innovation to Achieve the Sustainable Development Goals is being held at the United Nations Headquarters in New York, United States of America, where the Republic of Tajikistan is represented by the Minister of Education and Science Rahim Saidzoda, Head of the Department of Education and Information of the Executive Office of the President of the Republic of Tajikistan Anvar Safarzoda, Rector of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini Ahliddin Ibodulozoda and Head of the International Relations Department of the Ministry of Education and Science Farrukh Khudoydodzoda.
The forum, organized under the title “Science, technology and innovation for accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels”, aims to discuss and consider cooperation in the field of science , technology, innovation and support for achieving the Sustainable Development Goals.
Recall that is planned the Minister of Education and Science’s attend in this forum, as well as a meeting of the Tajik delegation with representatives of various organizations and countries.
Press center
Ministry of Education and Science
Republic of Tajikistan