АНДАРЗИ БУЗУРГОН

Хоста на камтар аз ёфта ширин аст.

Лион Фейхтвангер

Бори зиндагӣ бо ҳама сангиниаш арзанда ба пушт кардан аст.

Лион Фейхтвангер

Сулҳи сода бартар аз пирӯзии пуршукӯҳ аст.

Лион Фейхтвангер

Дарду ранљ тавоноро тавонотар мекунад, аммо нотавонро нотавонтар.

Лион Фейхтвангер

Одамро барои забон баровардан ду сол даркор асту барои забонро нигањ доштан шаст сол!

Лион Фейхтвангер

 

Оянда ба изтиробамон меораду гузашта рањомон намекунад ва дар ин миён имрўз аз даст меравад.

Гюстав Флобер

 Ягона пешрафте, ки ба дард мехўрад, аз хашму њирсу кини худ костан аст.

Гюстав Флобер

Њама чизи зебо бар пояи ахлоќ аст.

Гюстав Флобер

Тавбаву пушаймонї хуб аст, аммо бад накардан бењтар аз он.

Гюстав Флобер

Асари хуб њељ гоњ ба дил намезанад.

Гюстав Флобер

Забону баён ду љавњаранд, ки бе якдигар наметавонанд будан.

Гюстав Флобер

Башар чанде пеш равад, њунар илмитар мешавад.

Гюстав Флобер

Аз некї кардану фурўтан будан набояд њељ гоњ хаста шавем.

Роберт Стивенсон

Љањон барои афсурдагон афсурда аст.

Роберт Стивенсон

Рўзи рафтаро на ба он чи дурудї, бал ба он чи коридї, њукм бикун.

Роберт Стивенсон

Оне, ки дар хонаи шишаї ба сар мебарад, набояд ба дигарон санг занад.

Роберт Стивенсон